Możesz również założyć konto przez:

FacebookGoogle
:: Nowe konto 
Dane personalne
Imię:
Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Płeć:
Rodzaj konta
Kod rejestracyjny:
Kontakt
E-mail:
Telefon: (9 cyfr)
Dane szkoły
Nazwa:
Adres:
Telefon:
NIP: (Bez kresek)
Dane do konta
Utwórz hasło:
Potwierdź hasło:
Zgody
* Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postawienia zawarte w regulaminie serwisu oraz polityce prywatności.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu w celu rejestracji w wydarzeniach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Posiadam wiedzę, że wyrażenie niniejszej zgody i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, jednak konieczne do zakwalifikowania do udziału w Lubelskim Festiwalu Nauki. Mam prawo odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu odwołania zgody.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnościach.

Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Politechnika Lubelska - ul. Nadbystrzycka 38 D, 20–618 Lublin, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Urząd Miasta w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, w zakresie organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki (LFN) oraz przetwarzania danych jego uczestników posiadają status współadministratorów i jako współadministartorzy zbioru danych osobowych informują, że zgormadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). W organizacji LFN biorą udział współorganizatorzy, których wykaz dostępny jest na stronie www.festiwal.lublin.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w LFN oraz jego organizacji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w LFN, czyli art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Główny Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji LFN, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu LFN, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkował brakiem możliwości udziału w LFN, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądać ograniczenia przetwarzania danych, lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.

Administratorem danych osobowych jest Główny Organizator, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@umlub.pl.